Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en deelnemersreglement Fiets en wandelpuzzeltocht Monumentendag Schagen d.d. 9 september 2023

Artikel 1: Deelname
1.1 Deelname aan de fiets en of wandeltocht is gratis.
1.2 Inschrijvingen voor de puzzeltocht(en) vindt uitsluitend plaats via www.monumentenschagen.nl. Met het verzenden van het inschrijfformulier geeft deelnemer te kennen dat het formulier naar waarheid is ingevuld en men akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
1.3 Deelnemers onder 16 jaar kunnen alleen worden ingeschreven door een ouder / begeleider. Deze verplicht zich daarmee tot begeleiding van de betreffende deelnemer op het evenement.
1.4 Deelnemer aan de fietsroute(s) kan deelnemen aan het evenement met:
A Fiets (racefiets, toerfiets, sportieve fiets, dagelijkse fiets of transportfiets)
B E-bikes.
C Ligfietsen. Ligfietsen dienen op voldoende hoogte een oranje veiligheidswimpel te voeren.
1.5 Alle andere voertuigen (inclusief velomobiel) zijn uitgesloten van deelname aan het evenement. Alle andere gemotoriseerde fietsen, anders dan e-bikes zijn niet toegestaan.
1.6 Deelnemers dienen zich aan de geldende verkeersregels te houden.
1.7 Deelnemers dienen de aanwijzingen van politie, organisatie en verkeersregelaars onverwijld op te volgen.
1.8 Organisator accepteert geen aansprakelijkheid voor het gedrag van deelnemers in het bijzonder niet indien zij zich niet houden aan de voorwaarden voor deelname als bedoeld in artikel 1.5 en 1.6

Artikel 2: Uitsluiting van deelname
2.1 Organisator heeft te allen tijde het recht inschrijvingen met onjuist ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen. Deelname aan het evenement wordt hiermee ontzegd.
2.2 Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het evenement te wijzigen, dan wel het evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan deelnemer plaatsvinden, tenzij de Organisator anders bepaalt.
2.3 Onder bijzondere omstandigheden wordt onder andere verstaan; beperkingen in evenementvergunning als gevolg van corona-maatregelen en weersomstandigheden die de veiligheid van deelnemers in gevaar brengen.
2.4 Organisator is nimmer aansprakelijk voor de door deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
2.5 Deelnemer mag niet worden ondersteund door volgauto’s.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2 De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
3.3 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
3.3 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement, dan wel bij gebreke daaraan dat deelnemer voldoende fit is om deel te nemen.
3.4 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.5 Partners van het evenement en de gemeente waarin het evenement plaatsvindt, zijn evenals de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid
3.6 De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers.
3.7 De organisator behoudt zich het recht voor de fiets of wandeltocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven.
3.8 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.